Aannamebeleid kinderen

De Achthoek werkt volgens het concept van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). De school straalt uit dat 'leren leuk is'. Er is een rijke, krachtige leeromgeving waarin kinderen worden ondersteund en uitgedaagd te ontdekken, te leren en te doen. Het grote enthousiasme waarmee het team zich inzet om goed en uitdagend onderwijs te bieden is één van de sterke punten van de Achthoek. Het pedagogisch klimaat is goed en ook in didactisch opzicht onderscheidt de school zich door de gerichte aandacht voor interactief leren, coöperatieve werkvormen en leerstrategieën.
De Achthoek is een school waar we trots op zijn.
 
Een aantal maal per jaar organiseren wij een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ouders. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u over het onderwijs op onze school en onze manier van werken. Ook bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst sluiten wij af met een rondleiding door de school.


De data voor dit schooljaar zijn:

Woensdag 11 oktober BTP 9.30u
Woensdag 29 november OHK 9.30u
Woensdag 7 februari BTP 9.30u
Woensdag 21 maart OHK 9.30u
Dinsdag 22 mei avond BTP 19.30u​
 
BTP = Baron Tindalplein 12
OHK = Oostelijke Handelskade 8a
De genoemde tijden, zijn tijden waarop dit informatiemoment start.
De informatieronde duurt maximaal anderhalf uur.

U kunt zich voor een informatiebijeenkomst aanmelden via: achthoek.info@askoscholen.nl​ of via telefoonnr.020-4185562


Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. 
Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool (kleuters)
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier (van de gemeente Amsterdam) Aanmeldformulier schooljaar 2017-2018.pdf voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 


Voor alle 4 jarige kinderen is er plaats bij ons op school.


Aanmelden van kinderen ouder dan 4 jaar - zie de procedure op deze pagina onder het kopje "zij instroom".

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden via de link hierboven, ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

 

 

​​


Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.
• Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
• Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
• Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
• Is onze school uw eerste keuze? Zet dan onze beide locaties op de nummers 1 en 2.
• Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
• Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
• Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
• Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.


Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
• kinderen geboren tussen 1 sept. en 31 december 2013: 2 maart 2017
• kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014:      1 juni 2017
• kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014:    2 november 2017

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
2. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
3. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
4. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
5. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht  van de school of uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee á drie weken) aan de school kenbaar maken. Pas daarna is de inschrijving definitief en is uw kind verzekerd van een plaats.

Locatie-Groepsindeling
Als u uw kind bij ons heeft aangemeld voor een bepaalde locatie op de 1e keuze dan geeft dit nog niet de zekerheid dat uw kind ook op die locatie zal worden geplaatst.

Wij gaan er vanuit dat u kiest voor ons onderwijs, namelijk Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO).
Wij kijken bij de groepsindeling naar:
- Broertjes/zusjes op dezelfde locatie
- Juiste verhouding jongens/meisjes
- Gelijktijdige instroom in de kleutergroepen
- En natuurlijk naar het woonadres van de kleuters
Het is dus mogelijk dat u locatie Baron Tindalplein als 1e keuze opgeeft maar dat hij/zij wordt geplaatst op de Oostelijke Handelskade.

Buitenschoolse Opvang
Als u uw kind opgeeft voor de BuitenSchoolseOpvang (Partou) dan is het advies om meerdere locaties aan te kruizen. Dit vergroot de kans op plaatsing bij de BSO mocht uw kind bij ons niet op de gewenste locatie worden geplaatst.

Zij-instroom (kinderen ouder dan 4 jaar)
Zij-instroom zijn kinderen die tijdens hun schoolloopbaan van school wisselen. Overstappen binnen het Oostelijk Havengebied is alleen mogelijk na de zomervakantie en in uitzonderlijke gevallen na de kerstvakantie. Uiteraard alleen indien er voldoende plaats is. 

Zit uw kind op een school buiten dit gebied, dan is het ook mogelijk om dit buiten bovengenoemde periodes te doen, maar ook uiteraard alleen indien er voldoende plek is. 
​Hiervoor kunt u dit aanmeldformulier invullen en sturen 
naar achthoek.info@askoscholen.nl.​

Nadat wij het formulier hebben ontvangen kijken wij of we plaats hebben in de jaargroep waarin uw kind mogelijk geplaatst zou worden. Daarna nemen wij contact op met u en de basisschool waarop uw kind zit.
Wij gaan er van uit dat u zelf de huidige school op de hoogte stelt van de eventuele wisseling. 

Afzien van de plaatsing
Besluit u na de aanmelding of inschrijving toch af te zien van de plaatsing van uw kind bij ons op school, dan krijgen wij hierover graag zo spoedig mogelijk een e-mail. (achthoek.info@askoscholen.nl)


Wennen en starten op de Achthoek
Als kinderen 4 jaar worden mogen ze de eerste schooldag na hun verjaardag bij ons op school starten. Voor die tijd komen ze één ochtend wennen. Ze ontvangen ruim voor die tijd een uitnodiging met de datum van de wenochtend. De wenochtend is ook het moment waarop u als ouder kennis maakt met de leerkracht. Op deze ochtend ontvangt u van de leerkracht een welkomstenvelop met daarin informatie over de overblijf -ouderraad en leerplicht. Tevens maakt de leerkracht een afspraak met u voor een gesprek.

Kinderen die in juli of in de zomervakantie 4 jaar worden starten in de eerste week na de zomervakantie. Zij hebben geen wendagen maar krijgen wel een uitnodiging met de datum van hun eerste schooldag.
Kinderen die in december vier jaar worden komen enkel één ochtend wennen, maar kunnen pas starten na de kerstvakantie.

Contactgegevens
In een noodgeval willen wij u graag kunnen bereiken. Daarom is het van belang dat wij over de juiste contactgegevens beschikken zoals; mobiele nummers van moeder/vader/verzorger en mailadressen waarop u te bereiken bent. Wijzigingen kunt u (het liefst schriftelijk of via e-mail )doorgeven aan de administratie. Ook als uw kind een andere huisarts krijgt zijn wij hiervan graag op de hoogte.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 Nieuws volwassenen

 
  • Nieuwsbrief 4 - 18 okt 2017

  • Nieuwsbrief 3 - 04 okt 2017

 

 Nieuws kinderen