Onderwijstijdverlenging

Sinds 2009 nemen scholen in Amsterdam-Nieuw West deel aan het project Onderwijstijdverlenging (OTV).
Het project is bestemd voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Het doel is om zogeheten onderpresteerders extra kansen te bieden door de basisvaardigheden te versterken. De nadruk ligt hierbij op begrijpend lezen en woordenschatvergroting, maar er is tevens aandacht voor versterking van de rekenvaardigheden en de algemene ontwikkeling.
De doelgroep betreft die leerlingen van wie de resultaten achterblijven bij de verwachtingen, meestal omdat zij over onvoldoende taalvaardigheid beschikken, maar wél gemotiveerd zijn om de gestelde doelen te bereiken. 
De lessen van de onderwijstijdverlenging sluiten aan bij de reguliere schooldag: op één dag wordt het programma van het project OTV aangeboden, op een andere dag in de week volgen de leerlingen huiswerkbegeleiding in aansluiting op de eerdere OTV-les.
 
 
Voor de uitvoering van de OTV-lessen in de 4 jaargroepen zijn speciale modules ontwikkeld waarin woordenschatvergroting en begrijpend lezen centraal staan. Alle modules zijn ontworpen rond een bepaald thema waardoor de basisvaardigheden als het ware zijn verpakt in een stuk algemene ontwikkeling. Bij de didactiek wordt gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen van het smartboard.
Een van de subsidievoorwaarden is dat de deelnemende scholen hun onderwijsresultaten verstrekken aan Oberon, de organisatie die zorgdraagt voor de monitoring van de resultaten op landelijk niveau. Het gaat hierbij om de gegevens van de reguliere CITO-toetsen. Binnen het project Amsterdam-Nieuw West is het streven bij alle OTV-scholen Diataal af te nemen: een toets voor woordenschat en tekstbegrip die reeds op alle VO-scholen wordt toegepast. Op deze wijze wordt de doorgaande lijn in het volgen van leerlingen gerealiseerd.
Overigens is de doorgaande lijn PO-VO één van de onderwerpen die via de OTV nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Tijdens bijeenkomsten van OTV-leerkrachten worden daaromtrent afspraken gemaakt. Echter, de doorwerking hiervan naar het totale onderwijs is een volgende stap …​
Ander effect van de OTV is dat de didactiek van het OTV-curriculum inspirerend werkt naar het reguliere onderwijs. Aangezien de meeste OTV-leerkrachten ook het reguliere onderwijs verzorgen liggen voor deze transfer volop kansen.
Voor het project OTV in Amsterdam-Nieuw West heeft het ministerie van OCW voor de periode 2009-2013 subsidie toegekend. In totaal nemen 8 basisscholen en 4 VO-scholen deel, in totaal resp. 300 en 400 leerlingen, waaronder één ASKO-school, nl. de St. Lukasschool. Het project ressorteert onder het daartoe gevormd samenwerkingsverband van 8 schoolbesturen in Nieuw West, waarvan de ASKO de penvoerder is en de projectleider levert. Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende schoolbesturen, regelt de bestuurlijke kant van het project. Daarnaast vormen vertegenwoordigers van de deelnemende scholen de beide klankbordgroepen PO en VO waarin alles rond de praktische uitvoering wordt uitgewisseld.
 
Naast de wekelijkse OTV-lessen biedt Nieuw West jaarlijks de Zomerschool aan. Deze staat open voor leerlingen van groep 7 van alle basisscholen in Nieuw West. Het doel van de zomerschool is om deze leerlingen in de aanloop naar groep 8 en de naderende schoolkeus VO extra kansen te bieden.
Gedurende de eerste drie weken in de zomervakantie volgen deze leerlingen ‘s ochtends een intensief programma voor met name de versterking van de taalvaardigheid. ’s Middags biedt het programma sport, kunst en cultuur, excursies en beeldende vorming. Centraal thema van het hele programma is “Kinderen van Amsterdam”, een kennismaking met Amsterdam: toen, nu en in de toekomst. De Zomerschool 2010 telde 70 deelnemers, in 2011 zullen dat er 80 zijn. Bij de werving van leerlingen speelt de toeleverende basisschool een cruciale rol, daarnaast levert de school de benodigde gegevens uit het leerlingvolgsysteem aan, waaronder de entreetoets, zodat de zomerschool maximaal kan inspelen op de leerbehoefte van de deelnemende leerlingen.
 
Meer info:
De nieuwsbrieven van het OTV-project: nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5.
De website van de Zomerschool Amsterdam
of de landelijke site www.onderwijstijdverlenging.nl
 
 

 Nieuws

 
Alle nieuwsberichten
 

 Vacatures

 
Alle vacatures