Day a Week School

Het concept van DWS is gebaseerd op vernieuwende onderwijsprojecten uit het buitenland. Vooral de Day a Week School (van NACE, een vereniging van Britse onderwijsadviseurs) en onderzoek naar effectief leren aan de Stanford University vormen een bron van inspiratie. DWS Amsterdam geeft aan de experimenten in Engeland en VS een eigen - Amsterdamse - draai: in een Nederlandse variant van de Day a Week School gaan hoogbegaafde leerlingen van 7 tot 12 jaar met nieuwe leer- en ontwikkelingsconcepten aan de slag, maken zich die eigen en nemen deze mee naar hun eigen klas. Dankzij die aanpak raken de leerlingen niet uitgerangeerd op hun eigen school.

In het voorjaar van 2010 is de Day a Week School Amsterdam gestart met zes groepen voor ruim honderd leerlingen. Het project bevindt zich op dit moment in het tweede jaar. In Amsterdam richten wij ons op excellente leerlingen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Samen krijgen zij één dag per week onderwijs op maat op een andere locatie dan hun eigen school. Ons doel is een zo breed mogelijke basis te leggen voor cognitieve talentontwikkeling en het voorkomen van demotivatie.

Het DWS programma is ontwikkeld op basis van recente wetenschappelijke inzichten en is afgestemd op de interesses van excellente leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt hun intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden. Een van de belangrijke achterliggende principes is ‘leren leren’! DWS biedt ruimte voor recente inzichten over hersenontwikkeling, leren, aandacht en emotie. Kennis die in samenwerking met universiteiten in de DWS-projecten wordt verwerkt. Het belang van het kind staat daarbij voorop.

Bij de start van 2011 geven wij les aan zeven groepen met honderdtwintig leerlingen. De Day a Week School locaties zijn verdeeld over Amsterdam Noord, - Centrum en  -Zuid. Op dit moment doen 31 basisscholen mee aan het project, aangesloten bij drie besturen: het Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA), De Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO) en Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord. ABC Onderwijsadviseurs begeleidt het project en levert de inhoudelijke specialisten.
Ook voor de leerkrachten van de basisklassen is de deelname aan DWS een bron van inspiratie. Zij worden op de hoogte gehouden van de activiteiten bij DWS en van wetenschappelijke achtergronden. Onderdeel van de selectie is het commitment van leerling, ouders én leerkracht.

Ook klasgenoten profiteren want de DWS-leerlingen nemen de nieuwe inzichten mee in de lessen van hun eigen basisklas. Dat kan in de vorm van een spreekbeurt of door hun ervaringen te delen als instructief voorbeeld bij lessen rond thema’s, die door DWS worden aangereikt. De DWS-leerling kan worden ingezet als coach om medeleerlingen te helpen om een vaardigheid als bijvoorbeeld ‘brainmapping’ onder de knie te krijgen. De leerkrachten kunnen deelnemen aan speciale Masterclasses en op de DWS-locatie meedraaien.

Selectie voor DWS is niet gebaseerd op een Leerlingvolgsysteem of testresultaten, maar op denkstrategieën. Het IQ van een kind is niet richtinggevend. Ook laatbloeiers en hoogbegaafden met een ontwikkelingsachterstand krijgen een kans. De volledige klas doet mee. De leerkracht krijgt, via de IB-ers, een speciale training om de meest excellente leerlingen te identificeren. Deze kinderen worden uitgenodigd voor een volgende selectie door DWS. Ook in dit vervolgprogramma wordt er gelet op denkstrategieën. Het programma is daar door DWS speciaal voor ontwikkeld. De meest talentvolle leerlingen worden daarna uitgenodigd voor deelname

Het programma van DWS bestaat uit diverse componenten
- Zelfinzicht - Hoe werkt leren in je hoofd? Hoe werken gevoelens?
- Zelfmanagement - Hoe kun je het beste leren? Hoe werkt aandacht? Wat is de rol van  slaap en eten?
- Sociale vaardigheden - Oog voor verschillen. Anders zijn, voelen en denken.
- Motivatie – Bezoek aan hoogopgeleide beroepsbeoefenaars/werkplekken.
- Creativiteitsontwikkeling - Ontdek hoe creativiteit werkt.
- Sport - Leer de wisselwerking van lichaam en geest benutten.
- Filosofie - Ontdek hoe leuk denken is (denken buiten de gebaande paden, de vraag achter  de vraag).


Ook het tegengaan van segregatie is een belangrijk argument voor DWS. Veel Amsterdamse basisscholen proberen hoogbegaafde leerlingen binnen hun eigen muren te stimuleren. Medewerkers van zeker tachtig Amsterdamse scholen volgden bij ABC de oriëntatiecursus hoogbegaafdheid over observeren en signaleren van deze leerlingen. De bestaande activiteiten hangen nog vaak sterk op het initiatief en de knowhow van één leerkracht. Krijgt die een andere functie, dan is er geen vervolg. Ook de kleinschaligheid van de initiatieven vormt vaak een probleem. Eén school heeft maar weinig hoogbegaafde leerlingen, waardoor de benodigde investering in professionele kennis, in materiaal en faciliteiten lastig is op te brengen. Hoogbegaafde leerlingen dreigen daardoor weg te stromen naar gespecialiseerde scholen, en dat is volgens ABC niet in het belang van het basisonderwijs. Leerlingen die naar speciale basisscholen voor hoogbegaafden gaan, raken de referentie kwijt van de samenleving. Ze leren niet omgaan met kinderen met een normale intelligentie. De geïntegreerde aanpak van DWS legt de basis voor hoogbegaafde volwassenen met het geduld en de sociale vaardigheid om hun ideeën in de samenleving gestalte te geven.

De deelnemende ASKO scholen zijn de Mgr. Bekkersschool, het Wespennest, de Biënkorf, de Satelliet en de Pool.

Voor DWS is rijkssubsidie aangevraagd. Door het grote aantal aanmeldingen is deze subsidie niet verkregen. De ASKO heeft besloten DWS dan maar uit eigen middelen te financieren, samen met de twee andere besturen. De ASKO heeft in totaal €10.000 euro bijgedragen als startsubsidie, en de scholen dragen €1.500 per kind bij. Twaalf kinderen hebben daardoor gebruik kunnen maken van DWS.

 

 Nieuws

 
Alle nieuwsberichten
 

 Vacatures

 
Alle vacatures